Regulamin świadczonych usług

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ NETKOMP

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług elektronicznych przez  Netkomp Sebastian Rybicki z siedzibą w Bydgoszczy, zwany dalej „Netkomp”, za pośrednictwem serwisu internetowego vod.netkomp.net.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej vod.netkomp.net.pl jest firma Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wodna 6A, 85-444, NIP: 9670543859, adres poczty elektronicznej: netkomp@netkomp.net.pl , kontakt telefoniczny +48 691 955 424.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających z Serwisu, z wyjątkiem §13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do klientów niebędących konsumentami.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Netkomp. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Netkomp ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji lub poprawienia; prawo do usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”; prawo do przeniesienia danych.
 1. Definicje:
 2. Netkomp – właściciel Serwisu określony w §1 ust. 1;
 3. Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie vod.netkomp.net.pl;
 • Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez Netkomp;
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Netkomp albo korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi lub Usługi elektronicznej;
 3. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;
 • Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług lub Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności;
 1. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
 2. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Netkomp;
 3. Usługa – dostępna w Serwisie funkcjonalność odpłatna, niemająca charakteru materialnego, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Netkomp;
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Netkomp na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Netkomp, za pośrednictwem Serwisu lub inny rodzaj umowy, określony indywidualnie w Regulaminie;
 • Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Netkomp;
 • Panel Użytkownika – obszar w Serwisie, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień, uzyskuje dostęp do historii zamówień, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;

2

USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ NETKOMP

 1. Netkomp udostępnia Klientom w Serwisie następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj się”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do Netkomp, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: netkomp@netkomp.net.pl lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wodna 6A, 85-444.
  2. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie, usługa udostępniona przez Netkomp nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Serwisie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Serwisie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Netkomp: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Netkomp oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Netkomp oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi lub Produktu, która została przedstawiona w §10 Regulaminu) Klient ma prawo składać:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: netkomp@netkomp.net.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wodna 6A, 85-444.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Netkomp. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Netkomp następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

3

UMOWA ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy, Klient może skontaktować się z Netkomp drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej netkomp@netkomp.net.pl, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi lub Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi lub Produktu zostają one dodane do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępnione Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Netkomp następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Cena Usługi lub Produktu widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową z Netkomp.
 4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie za pomocą Formularza zamówienia: zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Netkomp następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie poprzez Formularz zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia Netkomp niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez Netkomp zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Netkomp.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Netkomp.

 

 

4

USŁUGI I PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ NETKOMP I OGRANICZENIA

 1. Usługi oferowane przez Netkomp:
  1. konsultacje – forma uzyskania szybkiego wsparcia merytorycznego i technicznego w wybranym obszarze współpracy. Usługa umożliwia przeprowadzenie rozmowy z ekspertem;
  2. szkolenia VOD – wcześniej przygotowane oraz opracowane szkolenia online w formie wideo, dostępne na żądanie.
 1. Usługi oferowane przez Netkomp nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Umowy zawarte z Netkomp poza Serwisem podlegają odrębnym ustaleniom oraz nie wiąże ich niniejszy Regulamin.
 3. Netkomp oferuje w Serwisie autorskie produkty, takie jak: audiobook, e-book – na zasadach określonych w ofercie oraz niniejszym Regulaminie.

4A

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE ORAZ SZKOLENIA OTWARTE

 1. Prawo uczestnictwa w szkoleniach mają osoby, które zgłoszą się na szkolenie oraz uiszczą opłatę zgodnie z ofertą udostępnioną w Serwisie.
 2. Poprzez zgłoszenie osoby na szkolenie należy rozumieć zapisanie się Klienta do uczestników szkolenia na warunkach określonych w ofercie udostępnionej w Serwisie oraz dokonanie opłaty za wybrane szkolenie.
 3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu nie zawiera opłat dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia i innych tożsamych lub zbieżnych chyba, że w ofercie danego szkolenia wskazano inaczej.
 4. Uczestnik szkolenia – w zależności od wybranego szkolenia – może zostać poproszony o wypełnienie formularza uczestnictwa, przesłanego na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
 5. Netkomp może ograniczyć ilość uczestników szkolenia, uwzględniając właściwości techniczne, organizacyjne oraz cel szkolenia.
 6. W przypadku ograniczonej liczby uczestników o możliwości przystąpienia do szkolenia decyduje kolejność wpływu zgłoszeń, stosuje się §4A ust. 2 Regulaminu.

4B

SZKOLENIA VOD

 1. Szkolenia VOD udostępnione w Serwisie stanowią materiał edukacyjny w danym, przedstawionym w ofercie temacie, wcześniej opracowany przez eksperta, w formie wideo.
 2. Klient dokonując zakupu Usługi dostępu do materiału VOD uzyskuje dostęp do materiału opublikowanego w Serwisie.
 3. Klient uzyskuje dostęp do materiału na zasadach przedstawionych w ofercie oraz niniejszym Regulaminie.

5

UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Klient może skontaktować się z Netkomp drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej netkomp@netkomp.net.pl, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Netkomp następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Cena Produktu widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży z Netkomp.

6

SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

 1. Netkomp udostępnia skuteczną formę kontaktu:
  1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej netkomp@netkomp.net.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wodna 6A, 85-444.
 2. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): netkomp@netkomp.net.pl lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Użytkownika.
 3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Użytkownika.
 4. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do netkomp@netkomp.net.pl lub samodzielnie w Panelu Użytkownika.

7

FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Netkomp udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24;
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24;
 2. Netkomp, jak również udostępnione systemy płatności nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura.

8

KOSZT, SPOSÓB DOSTAWY ORAZ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO USŁUGĄ

 1. Netkomp udostępnia Klientom następujące formy realizacji Zamówienia będącego Usługą:
  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
  2. stacjonarnie – zgodnie z ofertą udostępnioną w Serwisie.
 2. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów uruchomienia Usługi.
 3. Termin realizacji Zamówienia będącego Usługą wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danej Usługi lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Usług o różnych terminach uruchomienia, wiążący jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.
 4. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Netkomp do realizacji Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Netkomp.

9

KOSZT, SPOSÓB DOSTAWY ORAZ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO PRODUKTEM

 1. Netkomp udostępnia Klientowi następujące formy dostawy dla Zamówienia będącego Produktem:
  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
  2. korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. odbiór osobisty – w miejscach prowadzonych szkoleń, po wcześniejszym ustaleniu warunków odbioru osobistego;
 2. W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu lub Produktów:
  1. elektroniczna – dostawa jest nieodpłatna;
  2. korespondencyjna – dostawa jest odpłatna, jednakże Netkomp ma prawo w określonych przypadkach do zmniejszenia kosztów dostawy lub zaproponowania dostawy nieodpłatnej. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 16,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym ewentualne opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
  3. odbiór osobisty – dostawa jest nieodpłatna;
 3. W przypadku wyboru dostawy korespondencyjnej Netkomp dostarcza Zamówienie za pośrednictwem wybranej firmy przewozowej.
 4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.
 5. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Netkomp do realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Netkomp.
 6. Odbiór osobisty w punkcie organizowanego szkolenia wymaga wcześniejszego potwierdzenia, po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail): netkomp@netkomp.net.pl.

10

REKLAMACJA USŁUGI LUB PRODUKTU

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Netkomp względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa lub Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Netkomp zobowiązany jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową oraz w najlepszej wierze, natomiast zamówiony Produkt dostarczyć bez wad.
 3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: netkomp@netkomp.net.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wodna 6A, 85-444.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Netkomp. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Netkomp następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że Netkomp uznał reklamację za uzasadnioną.

11

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Netkomp w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

12

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; do umów o świadczenie usług, jeżeli Netkomp wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Netkomp utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem §12 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: netkomp@netkomp.net.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Netkomp z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wodna 6A, 85-444.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Netkomp wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Klienta będącego konsumentem – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Netkomp ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Netkomp dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Netkomp nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty dostawy zwracanego Produktu lub Produktów do Netkomp.
  3. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Netkomp wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Netkomp utraci prawo odstąpienia od Umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Netkomp nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Netkomp o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

13

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Netkomp przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Netkomp.
 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Netkomp ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Netkomp z tytułu rękojmi za Usługę lub Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Netkomp może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Netkomp w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Netkomp ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Netkomp a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Netkomp.

14

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA Z USŁUGI BĘDĄCEJ SZKOLENIEM, ZWROT KOSZTÓW

 1. Klient, który dokonał zakupu Usługi polegającej na uczestnictwie w szkoleniu ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Rezygnację uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Netkomp w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej netkomp@netkomp.net.pl lub telefonicznie pod numerem kontaktowym: +48 691 955 424.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia powodować będzie, że Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Usługę będącą szkoleniem w całości, z zastrzeżeniem §14 ust. 7 i §15 ust. 2.
 4. Za dzień złożenia rezygnacji uznaje się dzień wpływu wiadomości elektronicznej do Netkomp lub dzień poinformowania w formie telefonicznej.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w terminie późniejszym, aniżeli 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia powodować będzie, że Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za zakupioną Usługę będącą szkoleniem.
 6. W przypadku, gdy Klient nie weźmie udziału w szkoleniu nie uprawnia Klienta do zwrotu opłaty za zakupioną Usługę będącą szkoleniem.
 7. Netkomp, w przypadku pobrania zadatku za Usługę będącą szkoleniem albo zadatku za udział w szkoleniu, przysługuje prawo jego zatrzymania, jeśli Klient dokona rezygnacji ze szkolenia w myśl §14 ust 3.
 8. Netkomp w szczególnym, uzasadnionym przypadku rezygnacji udziału w szkoleniu, wynikającym z sytuacji losowych, na wniosek Klienta, może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty za szkolenie na to samo szkolenie w innym terminie albo inne wybrane szkolenie, z zastrzeżeniem, że jeśli cena nowo wybranego szkolenia przewyższa opłatę za już wniesione, klient zobowiązany jest pokryć różnicę.
 9. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za świadczoną Usługę.

15

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ALBO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE

 1. Netkomp, przypadku nieosiągnięcia progu liczby osób wymaganych do przeprowadzenia szkolenia, określonej w ofercie szkolenia w Serwisie, ma prawo odwołać szkolenie z obowiązkiem zwrotu wpłaconych środków albo z możliwością przeznaczenia wpłaconych środków na inne szkolenie, z zastrzeżeniem, że przeznaczenie środków na inne szkolenie odbywa się wyłącznie na wniosek Klienta.
 2. W przypadku zmiany planu szkolenia Netkomp zawiadamia Klienta co przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Klient – uczestnik szkolenia, może zrezygnować ze szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki albo zadatku bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia stosuje się §14 ust. 4.

16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Netkomp.
 2. Netkomp dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Serwisie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą Zamówienia.
 3. Netkomp przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Netkomp zawierane są w języku polskim.
 2. Netkomp zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Regulamin opublikowany w dniu 12 lipca 2018 r., wchodzi w życie 16 lipca 2018 r.